Scroll down to view more content

ຄວາມກັງວົນ ແລະ ການຮ້ອງຮຽນ


ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະດໍາເນີນທຸລະກິດຕາມມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງ ຈັນຍາບັນທຸລະກິດ ແລະ ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມປະພຶດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຄໍາໝັ້ນ ສັນຍາດຽວກັນຈາກທຸກສູນບໍລິການທີ່ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະ ພັນຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າ ມີການລະເມີດກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄວາມປະພຶດ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ແບບ ຟອມນີ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ. ກະລຸນາໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ການລະເມີດຂໍ້ກ່່າວຫາ, ຂັ້ນຕອນທີ່ປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ທັນທີ, ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ເພື່ອສື່ ສານກັບທ່ານແບບເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບ ຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ ມີການແກ້ແຄ້ນທ່ານໃນການຕິດຕໍ່ຫາ ພວກເຮົາ.

 

ຂໍຂອບໃຈທີ່ຕິດຕໍ່ຫາ Fruit of the Loom ເພື່ອລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ, ແລະ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ມີການແກ້ແຄ້ນທ່ານໃນ ການຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ພວກ ເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.