Scroll down to view more content

Забелешки и жалби


Обврзани сме да ја вршиме деловната дејност во согласност со највисоките стандарди на деловната етика и почитувањето на човековите права и животната средина, како што е наведено во нашиот Кодекс на однесување. Бараме иста посветеност и од сите капацитети кои ги снабдуваат нашите производи.

Доколку се сомневате дека постои какво било непочитување на нашиот Кодекс на однесување, искористете го овој образец за дa нè контактирате. Ве молиме обезбедете детални информации во однос на вклучените страни и наводното/-ите непочитување/-а, мерките кои се преземени за директно решавање на проблемот и информации за контакт за да можеме на доверлив начин да стапиме во контакт со Вас во однос на Вашата пријава. Забрануваме каква било повратна мерка против Вас затоа што нè контактиравте.

 

Ви благодариме што го контактиравте Fruit of the Loom со Вашата забелешка. Информациите ќе бидат доверливо чувани, при што забрануваме каква било повратна мерка против Вас затоа што нè контактиравте. Доколку оставивте детали за контакт ќе Ве контактираме за следните чекори.