ගැටළු සහ දුක්ගැනවිලි


අපගේ චර්යාධර්ම සංග්‍රහයේ දක්වා ඇති පරිදි ව්‍යාපාරික ආචාර ධර්මවල ඉහළම ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව සහ මානව හිමිකම් සහ පරිසරයට ගරු කරමින් ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යාමට අපි කැපවී සිටින්නෙමු. අපගේ නිෂ්පාදන සපයන සියලුම කර්මාන්තායතනවලින් ද අපට එම කැපවීම අවශ්‍යයි.

අපගේ චර්යාධර්ම සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීමක් ගැන ඔබ සැක කරන්නේ නම්, අප හා සම්බන්ධ වීමට මෙම පෝරමය භාවිතා කරන්න. කරුණාකර සම්බන්ධ වූ පාර්ශව සහ චෝදනා කරන උල්ලංඝනය කිරීම්, ගැටළුව සෘජුවම විසඳීමට ගෙන ඇති පියවර, සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ සමග රහසිගතව සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා අපට අවශ්‍ය සබඳතා තොරතුරු විස්තරාත්මකව සපයන්න. අප හා සම්බන්ධ වීම නිසා ඔබට එරෙහිව කිසිදු පලිගැනීමක් කිරීමට අපි ඉඩ නොදෙන්නෙමු.

 

ඔබේ ගැටළුව සඳහා Fruit of the Loom සම්බන්ධ කර ගැනීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. තොරතුරු රහසිගතව තබා ගනු ඇති අතර, අප සම්බන්ධ කර ගැනීම නිසා ඔබට එරෙහිව කිසිදු පලිගැනීමක් කිරීමට අපි ඉඩ නොතබන්නෙමු. ඔබ සම්බන්ධතා තොරතුරු ලබා දුන්නේ නම්, අපි ඊළඟ පියවර සඳහා ඔබ සම්බන්ධ කර ගන්නෙමු.  

Our 2021 Sustainability Report is now available!

Click HERE to read more.